Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
H&M Headmakers Oy
Kauppakatu 9
33200 Tampere
hm@headmakers.f

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marjut Meitsalo

3. Rekisterin nimi
H&M Headmakers asiakas- ja varausrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakas- ja varaustietoja tallennetaan ja käsitellään palvelun toimittamiseksi ja asiakaspalvelun mahdollistamiseksi. Asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää kohdennettujen tarjousten ja muiden viestien välittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot
– nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite Varauksen tiedot
– varattu palvelu
– ajankohta
– palvelun kesto ja mahdolliset lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamat tiedot

7. Säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolill

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei pidetä. Sähköinen rekisteri on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin niin, etteivät ulkopuoliset tahot pääse rekisteriin käsiksi.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omat tiedot nähtäväksi maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia yhteystietojensa korjaamista.